Fuktmåling 1

Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.
For å kunne vurdere de fuktmessige forhold, f.eks. byggefukt, før legning av tregulv eller for å fastlegge skadesårsaker, er det nødvendig å kunne måle fukt.

Måling av fukt i forbindelse med tregulv omfatter måling av relativ luftfuktighet, måling av fukt i undergulvet, især betong og lettbetong og måling av fukt i trematerialer. Det skal med fuktmåling ofres oppmerksomhet på følgende forhold:
  • Brukeren skal være fortrolig med det anvendte instrument og skal være i stand til å vurdere resultatet.
  • Bygningsfysisk viten er en forutsetning for tolkning av resultater utover alminnelig kontroll av fuktinnholdet.
  • Fuktforholdene i en konstruksjon kan variere betydelig fra et område til et annet og derfor skal det som oftest flere målinger til, for å gi et ordentlig bilde av forholdene.
  • Målingene bør foregå tilstrekkelig lenge, så du er sikker på, at det er tale om en likevektstilstand.
  • Fuktforholdene kan variere betydelig over året og vurderingen av resultater bør ta hensyn til dette.

Måling av fuktvariasjoner i underlag - kapasitiv fuktmåler

Måleinstrumentet, som er billig og lett å anvende, anbringes direkte på overflaten av det materialet som skal prøves. Ved måling, vises resultatet som en måleverdi, som er avhengig av fuktinnholdet. Kapasitive fuktmålere egner seg ikke til måling av absolutt fugktinnhold uttrykt i %. Derimot er de velegnede til å finne forskjeller i fuktinnhold, f.eks. til å lokalisere særligt tørre eller særlig våte områder, i det gulvet som skal undersøkes.

Måling av fukt i betong og lettbetong - relativ luftfuktighet i borrehull

Den mest alminnelige metode til måling av fukt i betong, er å måle luftfuktigheten i et borrehull i betongen. Det borres normalt til en dybde svarende til 0,4 x tykkelsen av betongdekket. Etter støvsugingen av hullet, anbringes en føler i hullet og det tettes, så føleren kan komme i likevekt med den relative luftfuktighet i det borrede hull - og dermed også med fukten i materialet. Det vil normalt ta, fra mange timer til flere dager før likevekten er inntruffet. Alternativt kan det utplukkes prøver, som anbringes i plastbeholdere med lokk som er skrudd godt nok til, der målinger senere kan foretas. Prøvene som skal tas skal tas ved uthugging, i det vann eller varme, f.eks. fra en vannkjølet borremaskine, kan medføre misvisende resultater.

Måling av relativ luftfuktighet med psykrometer

Med psykrometeret kan det foretas en øyeblikksmåling av luftfuktigheten. Det benyttes to presisjonstermometere hvor det ene er overtrukket med en våt bomullsstrømpe. Luften bringes til å strømme forbi termometrene, hvor det skjer fordampning fra strømpen og dermed avkjøling. Avkjølingens størrelse - dvs. forskjellen mellom temperaturen, målt med det våte og det tørre termometer - er et uttrykk for den relative luftfuktighet. Metoden er forholdsvis nøyaktig og benyttes ofte til kalibrering av andre måleinstrumenter, f.eks. termohygrograf.

Måling av temperatur og relativ luftfuktighet med termohygrograf

En termohygrograf består i et bimetalltermometer og et hygrometer i form av en hårharpe. Begge deler er forbundet til en penn, som inntegner måleverdiene på en langsomt roterende vals, forsynet med et stykke målepapir. Valsen drejer en omgang i løpet av en bestemt tidsperiode, som normalt er en uge. Dermed fås en registrering, av hvordan luftens fukt og temperatur har variert. Som alle hygrometre, krever hårharpen regenerering og kalibrering med forholdsvis korte mellomrom, hvis det skal oppnås pålitelige resultater.

Måling av temperatur og relativ luftfuktighet med data-logger

Data-loggere er en forholdsvis ny type instrumenter til måling av temperatur og relativ luftfuktighet. De betjenes via en pc og kan programmeres til å måle i varierende tidsperioder, fra få timer til mange måneder. Måling og dataoppsamling skjer med hjelp fra et lite elektronisk instrument og det kreves ingen ledninger under målingen. Etter målingen innleses data på pc´en, hvor også videre behandling kan skje.

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More